Kila Hembygdsförening
Värmland
Anders Olsson N-Ed målar med äkta hemkokt
falurödfärg.
Fornlämningar
Fornlämningar på
hemmanet Harnäs.
Helge reparerar golvet på övervåningen,
skiffertaket hade varit trasigt en längre tid
med den följd att regnvatten trängt in och rötat.
Målare Bertil Nilsson Vässby stryker fönstren
med Cuprinol täckfärg nr. 334 vitgrå.
Anders och Urban rödfärgar på framsidan av huset.
Urban kokar rödfärg av rödfärgpigment,
järnvitriol och rågmjöl.
Urban spikar lockbrädor på norra gaveln.
Helge, Anders och Urban återställer framsidan
av huset med begangnade brädor från en annan 
del av huset.
Elsa Greta Jansson putsar fönster.
Anders Olsson snickrar en ny trappa.
Vitale takrännetillverkare Erik Albertsson från
Rangelbyn tar sig en välbehövlig vila.Till höger
hans son Bertil Albertsson. Övriga är Inger Graff,
Carl Olof Sävö och Anders Olsson,och Lilly.
Kafferast, från vänster Elsa Greta Jansson
Anders Olsson Albertsson, Erik Johansson samt
Carl-Olov Sävö.
Siesta på vebacken hos Herman Johansson I
Rangelbyn. Från vänster Anteryd, Albertsson
samt Herman och Anders Olsson.
Vilopaus efter arbetet. Från vänster Carl Nilsson,
Roger Olsson, Gösta Takman och Anders Olsson.
Lilly Olsson planterar runt flaggstången
i bakgrunden, Carl Nilsson, Gösta Takman
och Anders Olsson.
Trädgårdsarbete, från vänster Arne Olsson i
Släpere Roger Olsson från Lundsberg, Gösta
Takman Stora Backa, Inger Graff från Harnäs
och han med  röda västen Anders Olsson från
Släpere.
Trädgårdsarbetet fortsätter.
Inger Graff och Anders Olsson ser på när
Carl Nilsson Gör ”skygål”.
Renoveringsarbetet som startade 1982-1983.
Att gå under en stege lär betyda otur eller olycka.
Vi har dock lyckligtvis inte hört något om sådant
inträffat.
Snickare Helge Andersson Stora Backa
Kompletterar brädfodringen på framsidan

Ang. Tomta, Harnäs och mor Annas stuga. 

I ett radioprogram (Fornkvarten.)den 4/3 1985 kl. 14.45 förklarar professor Ingemar Olsson ortsnamnens betydelse, han säger: En tolkning som det finns mycket som talar för så skulle tomt ha varit ett ord för en ödelagd bebyggelse, rester efter en bebyggelse. Harnäs upptogs som nybygge 1584, och efter sina 5 friår skattade "Olaff i Harenäs" sitt tionde 1589 1600-talets början 2 personer i Harnäs upptagen i en skattelängd. 1648 en lantmäterikarta upprättas. 

Följande är hämtat ur domboken för år 1696 och renskrivet av Rune Jonasson i Kila, januari 1995.

UTDRAG UR DOMBOKEN ÅR 1696 

Anno 1696 den 22, 23, 24, 25 och 26 september då laga Ting hölls med allmogen av Näs härad på Gösta Krog. Närvarande kronolänsman välbetrodde Erik Andersson Skragge med underskrevne nämnd:

Per i Barö (Barud ?) domare

Halvard i Björrud

Johan i Mölnslätt

Halvar i Hargene Hemming i Torp

Hemming i Torp                         

Anders i Örud

Anders i Gösta

Sone i Sätterskog

Eskil i Olserud 

Jon i Järnerud

Per i Dåverud

Nils i Gatan 

Inkommo jordägarne ifrån Harnäs 1/3 sk i Kila, Lars Asmundsson och Anders Persson med beklagande och begråtande huru fjorton dagar före pingst sistledne de hela deras man och fägård med alla lösören måste se en hastig och häftig vådeld läggas i aska, var före de begärde brandstodshjälp och attest över samma skada som sannfärdig, nämnden befallt härom säga vad sant vore, berättade skadan, /:Tyvärr:/ icke allenast vara sann, tan värderade och densamma för vardera till 170 daler silvermynt varöver därföre attest att extradéras (utbetalas) blev, men de förolyckade remitterades till hans nåd högvälborne herr generalmajoren och landshövdingen att i ödmjukhet anhålla om den hjälp som Kungl. Maj:ts nådiga resolution (utslag) i så beskaffat sak likmätig är.


Enligt mantalslängd 1698 så bodde Hans Nilsson på Harnäs.

Per Hansson f. 1699 och hustrun Ingeborg f. 1716 var under en längre del av 1700 talet ägare till Harnäs.

Allt talar för att Per Hansson var son till Hans Nilsson, då det vid denna tid var vanligt att faderns förnamn fick bilda barnens efternamn med tillägg av -son respektive dotter (patronymikon). Per Hansson och hans hustru Ingeborg hade flera barn och under senare del av 1700 talet delades Harnäs i två fastigheter som hade beteckning 1/8 dels mantal. Ägaren till huvudgården blev sonen.

Per Persson f. 1749 och hustrun Kjerstin Maria Andersdotter f. 1756. Makarna hade tre barn. Per Persson blev i början av 1800 talet änkeman, han bodde kvar på gården till sin död 1833 efter att den övertagits av äldsta dottern och hennes make.

1814 flyttade Maria Persdotter f. 1778 och maken Anders Börjesson f. 1775 från Dalen i Tösse, Dalsland till hennes föräldrahem i Harnäs. Ander Börjesson dog 1818. Makarna hade då 6 minderåriga barn. Änkan flyttade med yngsta sonen till Kila kvarn 1837 men dödsboet ser ut att ha ägt fastigheten till 1851. Den brukades från 1842 av sonen

Lars Andersson f. 1803 och hustrun Maria Olsdotter f. 1808 1851 blev sonen (bror till Lars) Sven Andersson f. 1806 ägare. 1858 sålde Sven Andersson fastigheten till sin brorsdotter.

Anna Maria Jansdotter från Knöstad f. 1835, gift med Olof Andersson f. 1833. De ägde Harnäs till 1861 då den gick ur släkten genom försäljning till Andreas Olsson från Stavnäs.

Andreas Olsson från Stavnäs f. 1825 köpte fastigheten 1861, han avled 1900 och sonen Axel Andersson f. 1857 blev sedan ägare. Han dog 1946 och änkan i andra giftet Anna Kajsa Andreasson född Ros f. 1878 jämte barnen sålde fastigheten till Sommarstugeföreningen.

Anna bodde kvar i stugan tills ett par år innan hon avled drygt 100 år gammal.


Anders och Urban Karlsson från Långserud
lägger nytt tak på förstun. En förstu som är
åtskilligt yngre än huset i övrigt, byggt omkring
början 1900.