Sjösänkningen

Avskrift av sjösänkningsprotokoll från 1/8 1836 Kila socken.

Såsom Godemän hade Herr Pastor Freudentahl å Contrakts Prosten Herr A. Lignells vägnar kallats. Bruks Patronen Wälborne Herr L.Uggla, samt Herr in Auditeurne P. Bagge från Uddevalla, å Sökandernes sida voro Nämndemannen Nils Jonasson från Skåperud och Anders Olofsson i Gunnarsbol närvarande. 

                                                                     § 1 

Sedan alla nu antecknade Parter och ombud voro tillstädes, och man ej längre kunde invänta några af Konungens Befallningshafvande utsedde Ledamöter, så upplästes Protocollet för den 20 juni, hvarefter Per Persson från Wahlnäs anmärkte att han vid förra Sammanträdet icke allenast åberopat, 2, 3och 7 § i Kungl. förordningen af den 20 juni 1824, utan äfen 6 te § hvilket antecknades, hvarefter det lemnades utan anmärkning. 

                                                                     § 2

 

Herr Pastorats Adjunkten Chr. Hedrén framlemnade ett från Kammereraren Herr Em. Poignant skriftligt anförande sålydande:

Till Protocollet vid det till den 1 sta augusti utsatta sammanträde angående sänkningen af Sjön Sjö, belägen mellan Kihla och Tveta Socknar af Näs Härad. Hvad den äng, benämnd Örsviken angår, som Säters ägare invid Sjön Sjö innehar, är den så obetydlig och från egendomen så långt bort belägen, att den för min enskilda del kan  vara likgiltigt, om vattnet afledes derifrån, eller om den förblir i sitt förra skick. Skulle likväl något sänknings arbete företagas, som ovillkorligen bereder en fördel för alla som intill Sjön innehafva ägor, anser jag äfen en plikt vara, att alla deruti deltaga, och uti hvilken delaktighet jag äfen vill ingå, likväl med förbehåll, att plan för arbetet, jemte Kostnads förslag på alla med detta förslag förenade utgifter, af pålitlig person upprättas, och till granskning uppvises, innan jag bestämt mig yttrar om deltagande i arbetet.

Carlstad den 25 juli  1836. Em. Poignant. Disponent af 1/3 del i Säter och Arrendator af det hela.

 

                                                                     § 3

 

Per Persson från Wahlnäs framlemnade ett brev från Herr Lagman A. Örtendahl att någon fastställd inteckning ej finnes hvarken uti Bunäs eller Norra Eds vattenfall jemte deruti inlagde Såg och Qvarn, äfvensom Per Persson föreviste att han och öfrige Strandägare omkring Sjön Sjö voro ägare af Bunäs Qvarn.

Privilegien enl. öfverenskommelse af den 11 July 1835 likasom Eds Jordägare och Lagmannen Herr A. Örtendahl såsom arrendeinnehafvare af Eds Priviligerade Såg nu avstod samma lägenhet mot Fyrahundra sextio sex Riksdaler 32 (?)

 

                                                                     § 4

 

Herr Pastor Freudentahl, såsom Ombud för Herr Prosten Lignell, påstod att förrättningen icke borde företagas innan de af Kungl. Majts.

Befallningshafvande utsedde Ledamöter af Länets Hushållningssällskap sig vid förrättningsstället infunnit, att med stöd af 7§ i nyss åberopade Kungl. Förordning, och bestred Herr Pastorn i följe häraf, såväl mätning, som afvägning af Sjön Sjö åberopandes för övrigt att hvad Herr Contrakts Prosten Lignell skrifteligen anfört vid förra sammanträdet, med tillägg att sådant jämväl vore grundat och stadgat i 20 Capl 7 § Bygg balken, Hvarjemte Herr Pastorn förmente att Kungl. Förordningen af År 1824 mening och syfte är den: att ersättning borde tillstyrkas de verk som ligga nedan, som ofvanför sänkningsstället antingen de skadas genom öfversvämmning eller minskning i vattentillgången, och ansåg, att en noggrann undersökning i alla wederbörande  gode mäns när ovh äfven varo borde ske, till utrönande af den skada och det förfång som genom sänkningen af Sjön Sjö kan förorsaka  Kila pastorats Boställe. Uti hvad Herr Pastor Freudentahl anfört, instämde så väl Herr Contracts Prosten Doktor Waldenström som v. Häradskrivaren Nygren.

Herr Pastorats Adjunkten Chr. Hedrén åberopade hvad han vid förra sammanträdet anfört, och sade sig vara anmodad af Comminister Bystedt tillkännagifva, det Bystedt afsade sig allt deltagande i kostnaden vid den till äfvertyrs blifvande sänkningen af Sjön Sjö.

Per Persson i Wahlnäs å egen och öfvrige antecknade Hemmansägares vägnar, yrkade förrättningens företagande och påstod, att i händelse den möjligen skulle blifva uppskjuten, kostnaden som deraf vore en följd borde drabba, den eller de som varit till uppskofvet vållande, och ansåg Per Persson det Prosten Lignell ej hade någon laglig rättighet att förhindra, den ifrågavarande sänkningen, äfvensom att det vore Boställs innehafvarens skylldighet att nu förevisa det undersöknings instrument, och för öfvrigt  de handlingar på grund hvaraf Kihla Prästgårds Såg och Qvarnar bilfvit Priviligerade, Hvarjemte Per Persson åtog sig att betala all den kostnad som genom sjösänkningen kommer att drabba Mossviks Boställsinnehafvare, emot rättighet för Per Persson att mot ärläggande lösen undfå all den mark som genom sänkningen kunde komma berörde Boställe tillgodo, hvilket påstående Per Persson grundade å Kungl. Förordningar af Åren 1824 och 1825, rörande detta ämne, samt tillade att han äfven för andra hemman som icke af sänkningen ville draga fördel, vore benägen att ingå likenande lösningsförbindelse.-

Då något vidare icke förekom nederlade Undertecknad Landtmätare utan hinder af de utsedde Ombudens uteblifvande detta.

Utlåtande

 

Herr Contracts Prosten A. Lignell såsom innehafvare af Kihla Pastorat Boställe och Förmyndare för sin Omyndige syster Mamsell Anna Elisabet Lignell å hvars vägnar Herr Prosten jämväl under ett nu löpande  nådår innehar Comminister Bostället Mossvik i Tveta Socken, har vid förra sammanträdet skriftligen, och nu genom befullmäktigat ombud Herr Pastor Freudentahl, jemte Contracts Prosten Herr Doktor Waldenström och vise Häradsskrifvaren Nygren såsom och Krono Ombud, bestridit sänkningen af Sjön Sjö, innan en noggrann undersökning föregått till utrönande af strandägares vid Sjön Sjö fördel å ena, och den förlust genom vatten minskning som för Kihla Prästgårds Qvarnar och Såg kunde uppkomma å andra sidan, samt bestämmande af den ersättning som för sådan skada borde till innehafvaren af Bostället utgifvas; Hvaremot sökandena och öfvrige tillstädes komne jordägare hafva ansett, en så vidsträkt undersökning öfverflödig och ändamålslös då de blott vilja sänka Sjön vid utloppet 2 alnar från det vid uppdämningsstället i berget inhuggna Sjö märke eller 1 ½  aln från diupet av ådran vid samma berg, och högst 7 alnar bredt i dagen med lutning åt botten, samt under bestridande af Herr Prosten Lignells yppade ärsättnings anspråk ansett, att utan hinder deraf, afmätning och Taxering å de

omkring Sjön belägne vattendränkte men annars odlingsbara ägor måtte företagas.

 

 

Detta med hvad mera i ämnet blifvit anfört, har Förrättnings mannen tagit i öfvervägande, och i all den stund strandägarne omkring Sjön Sjö, hvilka påpekat dess avtappning, förskaffat sig ägande rätt till det vattenfall son förorsakar uppdämning och är beläget nedanför samma Sjö, uti hvilket hemmanen Bunäs och Norra Eds priviligerade Såg och Qvarnar äro belägne ofvanföre Kila vattenverk och vid ett sådant förhållande måtte vara berättigade, att vidtaga de förändringar med Sjön Sjö som antingen genom uppdämning vid vattenverken, avtappning af Sjön eller verkens utrifvande dem för godt synes, desto mera, som Herr Contracts Prosten Lignell icke gittat  visa hvarken, att Kila Prästgårds vattenverk äro anlagda med beräknande på driftsvatten från Sjön Sjö, hvilken är belägen söder (?) om, och ofvan före Summeln, ifrån hvilken sistnämnde Sjö Kila vattenverk hufvudsakligt förses med nödig vattentillgång, eller att denna tillgång till förlust för vattenverks ägaren  minskas genom föreslagne Sjösänkning, den förrättningsmannen anser kunna genom Bergsprängning och grafning, på sätt strandägarne äskadt, får verkställas, att någon skada genom vattenminskning vid Kila icke synds sannolik fördenskuld, och då sålunda utrett icke blott huruvida genom sjöaftappningen någon skada tillskyndas Herr Prosten Lignell, utan äfven om anspråk på ersättning lagligen kan af Herr Prosten kan göras gällande, samt Kungl. Förordningen af den 20 de januari 1824 angående ändring eller utrivning af vattenverk, som genom uppdämning skada jord eller hindra dess odling, stadgar, att ägare till vattenverk som är beläget nedanför sådant vattendrag, endast är berättigade till ärsättning i händelse genom öfversvämning verket lider skada, eller driftsvatten åt

annat håll afledes och ingen af dessa olägenheter kunna för Kila vattenverks ägare uppkomma i förevarande fall, då fråga endast är om Sjön Sjös sänkning 2 alnar under dess nuvarande vattenyta, men hvaremot uppenbart synes, att den för Kilavärken påräknade vattentillgången, oavsett sänkningen, förbliver oförminskad; Anser Förrättningsmannen af hvad Herr Contracts Prosten Lignell och öfvrige vederbörande deremot anfört, hinder icke möta för ifrågavarande Sjöaftappning, hvilken alltså med hvad dit hörer Kommer att genast företagas  Skolandes förrättningsprotocollet insändas till Konungens Respective Befallningshavande samt dag framdeles utlämnas och Kungöres, sedan aftappningen hinner verkställas, på det, att så väl Strandägare, som Konungens Befallninghafvande måtte likmätligt Kungl. Förordningen af den 20 januari 1824 utse och tillkalla Gode män i hvars närvaro uppskattning jämväl kommer att förrättas, till utrönande af den nytta som genom sänkningen af sjöytan 2 alnar Kan angränsande hemmansägare till skyndas  och äge Contracts Prosten Lignell i händelse af befogenhet, att nu väcka ärsättnings anspråk vid laga Domstol angeläget göra och utföra bäst han gitter  efter hvars uppläsande Herr Pastor Freudentahl begärde få lösa utdrag af detta protocoll.

År och dag som förut,

På Embetets Wägnad,     A.G. Bäckström

/Med reservation mot feltolkning av handskriften och skrivfel. I originalet är ej stavningen konsekvent./  Kila Hembygdsförening  (1983) 2003 BK 

Sjön Sjö.